Warunki korzystania (dalej zwane "warunkami") regulują zasady korzystania z witryny exotictext.com (dalej zwanej „witryną"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami w celu zrozumienia naszego sposobu postępowania dotyczącego witryny. Możemy zmienić warunki w dowolnym momencie. Możemy poinformować użytkownika o zmianie warunków za pomocą dostępnych środków komunikacji. Zalecamy częste odwiedzanie witryny w celu zapoznania się z najnowszą wersją warunków i z poprzednimi wersjami.

1. Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności jest dostępna na osobnej stronie. Nasza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje na twój temat. Korzystanie z witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z naszą polityką prywatności.

2. Usługi

Strona pozwala na tworzenie stylowego tekstu, który może zostać następnie wykorzystany w grach czy mediach społecznościowych.

Strona nie może być wykorzystywana w nielegalnych celach.

3. Usługi stron trzecich

Ta witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, aplikacji i portali (dalej zwane „zalinkowanymi stronami").

Nie mamy wpływu na zalinkowane strony i nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść i zawartość. Zamieszczamy linki w celu zapewnienia funkcjonalności witryny i usług.

4. Niedozwolone użycie i własność intelektualna

Udzielamy użytkownikowi nieprzekazywalnej, niewyłącznej i odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z witryny z jednego urządzenia zgodnie z warunkami.

Użytkownik nie może używać witryny do nielegalnych lub niedozwolonych celów. Niedozwolone jest korzystanie z witryny w sposób, który może zablokować, uszkodzić bądź zakłócać witrynę.

Treści zawarte na stronie stanowią tekst, kod, grafikę, loga, obrazy, kompilacje, oprogramowanie użyte do stworzenia witryny (dalej i wcześniej zwane „treścią"). Treść jest naszą własnością i własnością naszych podwykonawców i jest chroniona prawami na temat własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie praw autorskich i innych praw i ograniczeń własności zawartych w treści. Niedozwolone jest zmienianie treści.

Użytkownik nie może publikować, przekazywać, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, brać udziału w przekazywaniu, lub tworzeniu bądź sprzedaży dzieł pochodnych, ani w żaden sposób wykorzystywać treści. Możliwość korzystania z witryny nie daje użytkownikowi prawa do nielegalnego bądź niedozwolonego użycia treści, a w szczególności do zmiany praw własności zawartych w treści. Z treści korzystać można jedynie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Nie udzielamy licencji na korzystanie z naszej własności intelektualnej poza licencją udzieloną w tej klauzuli.

5. Nasze materiały

Przez publikowanie, zamieszczanie, wysyłanie, wgrywanie lub przekazywanie swoich treści użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas tych treści do celów związanych z naszą działalnością, między innymi (ale nie tylko) zgodę na przekazywanie, publikowanie, dystrybucję, publiczne odtwarzanie, kopiowanie, reprodukowanie i tłumaczenie twoich treści; oraz na publikację imienia użytkownika w związku z jego treściami.

Za użycie treści użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata finansowa. Nie mamy obowiązku publikować ani używać treści, które użytkownik do nas wysyła i możemy w każdej chwili usunąć te treści.

Przez publikowanie, zamieszczanie, wysyłanie, wgrywanie lub przekazywanie swoich treści użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do tych treści.

6. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Informacje zawarte na witrynie mogą zawierać błędy i nieścisłości typograficzne. Nie bierzemy odpowiedzialności za takie nieścisłości i błędy.

Nie składamy żadnych oświadczeń na temat dostępności, dokładności, niezawodności, odpowiedniości treści i usług zawartych na witrynie. W stopniu maksymalnie dozwolonym przez właściwe prawa, wszelkie treści i usługi są dostępne w aktualnej postaci. Nie dajemy żadnej gwarancji i nie zapewniamy spełnienia żadnych warunków w związku z treściami i usługami, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonych celów.

W stopniu maksymalnie dozwolonym przez właściwe prawa, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikające, szczególne, karne szkody, między innymi (ale nie tylko) szkody związane z utratą satysfakcji, danych czy dochodów, w związku z satysfakcją płynącą z korzystania z witryny lub wykonaniem witryny w kontekście braku możliwości lub opóźnieniem korzystania z witryny i jej usług, oraz wszystkich treści zawartych na witrynie, czy w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z witryny, w oparciu o odpowiedzialność kontraktową i pozaumowną i z innych powodów.

Jeśli w danym przypadku wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikające bądź przypadkowe nie jest możliwe, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wciąż może nie mieć dla zastosowania dla użytkownika.

7. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i bronić nas, naszych kierowników, dyrektorów, pracowników, agentów i strony trzecie w przypadku narażenia na koszty, straty, wydatki (w tym honoraria prawników), zobowiązania związane bądź wynikające z korzystania bądź braku możliwości korzystania z witryny lub jej usług oraz usług i produktów, z naruszenia warunków przez lub naruszenia praw stron trzecich, lub naruszenia odpowiednich praw przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia obrony na wyłączność. Użytkownik zobowiązuje się, żeby dołożyć wszelkich starań do współpracy z nami w obronie w takich przypadkach.

8. Pozbawienie lub ograniczenie dostępu

Możemy zakończyć udostępnianie witryny i związanych z nią usług w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

9. Inne

Niniejsze warunki podlegają i interpretowane będą zgodnie z prawem Republiki Turcji, z wyłączeniem norm i przepisów kolizyjnych.

Językiem niniejszych warunków i wszystkich wiadomości i dokumentów związanych z warunkami będzie angielski, chyba, że zostanie ustalone inaczej. Ewentualne tłumaczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, i jedynie oryginał w języku angielskim jest wiążący, nie jego tłumaczenia.

Warunki korzystania z witryny nie prowadzą do zawarcia spółki typu joint venture czy cywilnej, zatrudnienia ani umowy pośrednictwa między nami a użytkownikiem.

Żaden z zapisów niniejszych warunków nie narusza naszego prawa do stosowania się do żądań lub wymagań instytucji rządowych, sądów, policji i innych organów egzekwowania prawa związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika.

W przypadku, jeśli którykolwiek z zapisów niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny zgodnie z odpowiednim prawem, nieważna lub niewykonalna klauzula zostanie zastąpiona przez klauzulę podobną do oryginalnej wersji warunków i inne części i sekcje warunków będą obowiązywać nas i użytkownika.

Niniejsze warunki stanowią kompletne porozumienie dotyczące korzystania z witryny między nami a użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze wiadomości i oferty, zarówno elektroniczne jak i ustne czy pisemne, między nami a użytkownikiem.

Zarówno my jak i nasze filie nie bierzemy odpowiedzialności za niepowodzenie bądź opóźnienie w wypełnieniu zobowiązań jeśli niepowodzenie bądź opóźnienie wynika z czynników poza naszą kontrolą, w tym problemy techniczne, klęski żywiołowe, blokady, embargo, zamieszki, regulacje, ustawy czy polecenia instytucji rządowych, ataki terrorystyczne, wojny i inne czynniki poza naszą kontrolą.

W przypadku kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub powództwa między nami a użytkownikiem związanych z witryną, innych powiązanych problemów lub niniejszych warunków, my i użytkownik wyrażamy gotowość, żeby rozwiązać takie kontrowersje, żądania, roszczenia, spory lub powództwa na drodze negocjacji w dobrej wierze, a w przypadku, kiedy takie negocjacje nie doprowadzą do porozumienia, wyłącznie przez sądy w kraju, gdzie działa nasza firma.

10. Skargi i zażalenia

Zobowiązujemy się do rozwiązania wszelkich skarg i zażaleń związanych z niniejszymi warunkami. Jeśli chcesz złożyć skargę lub zażalenie w związku z niniejszymi warunkami lub naszymi działaniami względem twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami tutaj: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Postaramy się odpowiedzieć na twoje zgłoszenie jak najszybciej, nie później niż w przeciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie ewentualne problemy. Jednakże, jeśli użytkownik uważa, że nie zareagowaliśmy odpowiednio na jego zgłoszenie, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym oddziałem ochronnym.

Informacje kontaktowe

Chętnie poznamy twoją opinię i odpowiemy na pytania dotyczące niniejszych warunków. Możesz skontaktować się z nami tutaj: burakozdemir {@} protonmail (.) ch